W 2024 roku kontynuowany jest rządowy program „Aktywna Tablica”, który ma na celu rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Program ten to ważna inicjatywa, mająca na celu wdrażanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych do polskich szkół.

Główne cele programu „Aktywna Tablica” w 2024 roku to:

Wprowadzenie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych: Program umożliwia szkołom i placówkom edukacyjnym wyposażenie w zaawansowane aktywne tablice, co pozwoli na prowadzenie interaktywnych lekcji, prezentacji i aktywne zaangażowanie uczniów w proces nauczania.

Wzrost kompetencji nauczycieli: W ramach programu nauczyciele otrzymują wsparcie i szkolenia z zakresu wykorzystywania technologii interaktywnych w edukacji. Dzięki temu nauczyciele stają się bardziej efektywni w wykorzystaniu narzędzi TIK, co przekłada się na jakość prowadzonych lekcji.

Poprawa jakości nauczania: Aktywne tablice pozwalają na tworzenie atrakcyjnych i interaktywnych lekcji, które bardziej angażują uczniów. Dzięki temu proces nauczania staje się bardziej skuteczny, a uczenie się dla uczniów staje się przyjemnością.

Wzrost wykorzystania technologii w edukacji: Program „Aktywna Tablica” przyczynia się do zwiększenia korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy szkół. To pozwala na lepsze dostosowanie procesu edukacyjnego do dzisiejszych wymagań i potrzeb uczniów.

Program „Aktywna Tablica” w 2024 roku ma długoterminowy charakter, co pozwala na ciągły rozwój i doskonalenie procesów edukacyjnych w Polsce. To ważna inicjatywa, która przyczynia się do podniesienia jakości edukacji i przygotowania uczniów do skutecznego funkcjonowania w cyfrowym świecie. Dzięki temu programowi polskie szkoły stają się miejscem, gdzie uczniowie mają dostęp do nowoczesnych narzędzi i technologii, które wspierają ich rozwój i osiągnięcia.

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
 • szkoły ponadpodstawowe;
 • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
 • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021 i 2022.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz, przy założeniu, że:

 • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Dofinansowanie może wynieść do 80% wartości całego zakupu. Pozostałe 20% zapewnia organ prowadzący.

Za wkład własny organu prowadzącego uważa się:

 • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,
 • wkład rzeczowy– sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Harmonogram:

 • Termin składania wniosków przez szkoły do 15 maja
 • Termin składania wniosków przez organy prowadzące szkoły do 30 maja
 • Kwalifikacja wniosków przez wojewodów do 30 czerwca
 • Termin przekazania środków finansowych organom prowadzącym szkoły do 31 sierpnia